fish老魚教你百萬曝紅影片如何拍與剪輯!

 

 

 

 

 

 

 

 

Part I :107/5/2(三)12:30 – 15:00 
Youtuber都怎麼一個人拍影片?邊緣人的網紅生活!!

Part II:107/5/9(三)12:30 – 15:00
百萬曝紅影片如何做? 網紅都是怎麼剪輯影片der…hen利害也

上課地點:舍我樓R603教室
線上報名:​​https://goo.gl/cpWzt2